آخرین اخبار محصولات کشاورزی ایران

دست رد بازارهای تراز اول به محصولات کشاورزی ایران به دلیل باقیمانده سموم ، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داده است؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام این خبر بر این نکته تاکید می کند که پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان، کاهش کیفیت محصولات و ارزآوری کمتر است.
۱