آخرین اخبار مشکلات مدیریتی

اکوایران: احیای واحدهای راکد و یا نیمه تعطیل شناسایی شده در شهرک های صنعتی یکی از راههای است که از آن با عنوان بازگشت سرمایه های خوابیده یا راکد یاد می شود؛ اما چند درصد از این سرمایه خوابیده و یا واحدهای راکد امکان بازگشت دارند؟
۱