آخرین اخبار مصرف خصوصی

اکوایران: بررسی ها نشان می دهد در حالی که در بهار امسال سهم سرمایه گذاری و خالص صادرات از حجم اقتصاد ایران کمتر شده، سهم مصرف خصوصی نسبت به بهار سال 1400 افزایش چشمگیری داشته است.
بررسی ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ناخالص در اقتصاد ایران برای دومین فصل متوالی در بهار امسال منفی به ثبت رسیده است، این امر زنگ خطری برای کاهش رشد اقتصادی در فصول آتی محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهد سهم تشکیل سرمایه از حجم اقتصاد ایران در سال گذشته تنها حدود 16 درصد بوده است، این سهم نسبت به سال 99 کاهش یافته است.
۱