آخرین اخبار نرخ سود بسط

در هفته دوم تیر ماه بانک مرکزی اتفاقی مهم را در بازار های بین بانکی رقم زد. بررسی توامان آمارهای نقدینگی در بازار های بین بانکی نشان می دهد در این مقطع خالص عملکرد بانک مرکزی برای نخستین هفته در سال جاری مثبت شده است. برخی این موضوع را ناشی ازاحتمال تغییر رفتار بانک مرکزی در نظام بانکی 1401 می دانند.
۱