آخرین اخبار نرخ سود بسط نقدینگی بازار باز

در هفته دوم تیر ماه بانک مرکزی اتفاقی مهم را در بازار های بین بانکی رقم زد. بررسی توامان آمارهای نقدینگی در بازار های بین بانکی نشان می دهد در این مقطع خالص عملکرد بانک مرکزی برای نخستین هفته در سال جاری مثبت شده است. برخی این موضوع را ناشی ازاحتمال تغییر رفتار بانک مرکزی در نظام بانکی 1401 می دانند.
تزریق پول بانک مرکزی در آخرین هفته بهاری بانک ها به حداقل خود در شش ماه اخیر دست پیدا کرده است. طبق آمار بانک مرکزی در مجموع بازار باز و بازار شبانه این نهاد حدودا 65 هزار و 870 میلیارد تومان بسط پول صورت داده است . این در حالی است که نرخ سود موزون این عملیات به بیشترین سطح در این مدت رسیده است.
۱