آخرین اخبار نقدینگی و کمبود شدید تقاضا

اکوایران: گزارش شاخص مدیران خریداز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، از ورود اقتصاد به فاز رکود حکایت دارد. براساس ارزیابی های صورت گرفته شامخ کل اقتصاد در دی ماه 1400 به کمترین مقدار در ۵ ماه اخیر رسیده است. ورود اقتصاد به فاز رکود در حالی که ارزیابی این شاخص در دی ماه نشان دهنده بازگشت خوش بینی فعالان این بخش به آینده اقتصاد است.
۱