آخرین اخبار هادی حدادی

۰۱:۱۹:۲۵
از اتاق‌های بازرگانی به عنوان پل بخش خصوصی و حاکمیت نام می‌برند. برخی معتقدند که این اتاق‌ها بودند که توانستند پای بخش خصوصی را به اتاق‌های تصمیم‌گیری باز کنند و به نوعی یک کانال‌کشی در ساختار تصمیم‌گیری کشور به راه بیاندازند.
۰۱:۴۴
روزهای پایانی سال شاهد تب و تاب انتخابات نهادی است که از آن به نام پارلمان بخش خصوصی یاد می شود.
۱