پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اسپوتنیک وی همان آسترازنکاست ؟

    رسانه های بریتانیایی مدعی شده اند که روسیه با استفاده از جاسوسان خود توانسته بلوپرینت واکسن آسترازنکا را دزدیده و با کپی از آن واکسن اسپوتنیک وی را ساخته است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۰۳
۱