آخرین اخبار وعده مسکنی رییسی

با اینکه یکی از مهم ترین وعده های دولت رییسی کاهش تورم مسکن بوده است، آمارهای قیمت مسکن دقیقا خلاف این موضوع را نشان می دهد.
دولت ابراهیم رئیسی نیز سیاست مسکنی را به عنوان هدف اعلام کرد که مانند دولت های پیش به سرانجام نرسید.
تحلیل گران بر این باورند که دولت به جای دادن وعده هایی که عملی نشد می توانست از طریق راهکارهای اقتصادی، کمی از شدت افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند.
۱