آخرین اخبار پایه پولی مرداد 1401

بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که در یک سال اخیر بدهی بانک ها به بانک مرکزی تامرز 37 درصد رشد پیدا کرده و در کانال 170 همتی قرار داشته است. برخی کارشناسان با استناد به داده های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک ها، بدهی های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده و رشد پایه پولی از ناحیه بانک ها را رقم زده است.
در هفته پایانی مرداد ماه تزریق پول در بازار باز برابر با 70 همت ثابت ماند. بررسی داده های این بازار نشان می دهد در این معاملات سهم مانده عملیات بازار باز در پایه پولی رشدی 18 درصدی را در ماه مرداد داشته است.
۱