آخرین اخبار چگونگی تعیین حداقل

پایان نشست سه جانبه بین دیوان محاسبات، سازمان امور استخدامی و نمایندگان با افزایش بیش از 50 درصدی همراه بود. بر این اساس حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱‌ با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. افزایش پیش بینی شده با محاسبه حق خواروبار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده را به 6 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رساند.
۱