آخرین اخبار گزینه نظامی

آیا برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند با حمله نظامی مهار شود؟ و پیامدهای آن از نظر آسیب‌های جانبی و بی‌ثباتی منطقه‌ای چگونه خواهد بود؟ و چرا پاسخ منطقی به این سؤالات، احتمال وقوع جنگ -حتی در صورت شکست دیپلماسی- را به حداقل می‌رساند.
۱