پژوهش‌های ولیام ایسترلی، اقتصاددان آمریکایی در خصوص آثار اصلاحات اقتصادی حاوی نکات قابل توجهیست.