تکنولوژی بهره‌وری مجدد از پسماند غذا تا چه حد می‌تواند در جلوگیری از هدررفت غذا موفق شود؟