دولت برای جلوگیری از کاهش عرضه در بازار داخلی و برهم خوردن آرامش بازار، با استفاده از اهرم عوارض صادراتی، اقدام به کنترل شرایط کرده است.