اما در ایران متروپل‌های دیگری نیز وجود دارند، متروپل‌های زنده که در ویدیوی بالا تنها تعدادی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.