مریم کرباسی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان معتقد است، اگر بخش های نیازمند به مطالعات را به دانشگاه ها منتقل کرده و از سویی دیگر فعالان صنعت این مطالعات را هدایت و معیار بندی کنند، این همکاری و ارتباط شکل دیگری به خود می گیرد.