به گزارش اکو ایران، امیر کرمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی آمریکا به اکوایران به ۵ سئوال مشخص درباره اولویت های قرن پیش روی ایران پاسخ داده است.

او اعتقاد دارد: در قرن پیش رو ایران در کنار تخصص های موجود در حوزه فکری و ابزاری به کسانی نیاز دارد که بتوانند امکان گفت و گو را توسعه دهد. او با اشاره به اینکه در برخی کشورها نوجوانان از دوره راهنمایی تمرین گفت و گو می کنند پیشنهاد می کند این امکان از سنین کودکی در ایران فراهم شود.

نابرابری اقتصادی، دو قطبی اندیشه ای و بحران های اقلیمی هم سه دغدغه این اقتصاددان ایرانی است او در این گفت و گو به حوادثی که توسعه ایران را به عقب راند نیز اشاره می کند.