محمد درویش فعال محیط زیست از هنرمندان می خواهد با زبان هنر بحران را برای مردم باز کنند. رضا کیانیان گرچه هنر را وسیله ای برای پیام نمی داند اما اعتقاد دارد بدون محیط زیست حتی هنر هم وجود ندارد. فرهاد توحیدی و بهروز مرباغی از دو زاویه دیگر به بحث پرداخته اند. به اعتقاد آنها پای تمام طرح هایی که امروز گریبان اب و خاک ایران را گرفته در کنار اراده سیاسی، امضای متخصصانی است که آن روز تاییدیه بر اجرای انها زده اند بنابراین بلای فرود آمده بر یر زیست ایرانی یک بعد ندارد همه مقصرند.

این میزگرد که به کوشش تجارت فردا برگزار شده، به زودی از اکو ایران پخش می شود.