آنطور که مردم از قیمت دارو روایت می کنند نشان می دهد که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت دارو که دولتی ها از آن خبر داده بودند، در روایت های مردمی به افزایش قیمت های ۳۰۰ درصدی رسیده.