به عبارت دیگر هرهفته یک دستور. دستوراتی که برخی از آن‌ها عملیاتی نشدند در سالگرد تنفیذ حکم ابراهیم رییسی مروری بر این دستورات داشتیم.