در بسیاری از کشورهای جهان با هدف مقابله با سیل و برای فرار از غافلگیری، علاوه بر توسعه زیرساخت های شهری و ایجاد آبراهه ها، سیستم های هشدار هم طراحی شده اند که جان و مال بسیاری را نجات داده اند.

در این گزارش به بررسی انواع سیستم های هشدار در برخی از کشور های جهان پرداخته‌ایم.