عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا این روزهای داغ تابستانی برای جزیره کیش،‌ بی رونق بگذرد. پای عوامل مختلفی در به وجود آمدن شرایط این روزهای کیش در میان است. از جذابیت و قیمت های مناسب سفر به کشورهای همسایه گرفته تا گرانی بلیت های پرواز و نبود هواپیماهایی که مسافران را به کیش برساند. 

گرانی قیمت بلیت ها و کاهش قابل توجه پروازها به جزیره که گفته می شود به یک پنجم گذشته رسیده، کارزارهایی از سوی کیشوندان به منظور تقاضای رسیدگی به کاهش پروازها و افزایش قیمت بلیت به راه انداخته.