فرصتی که ترک ها با امضای قراردادهای بازرگانی با روس ها به خوبی از آن استفاده کردند و تولیدکنندگان ایرانی به دلیل تعرفه های گمرکی این فرصت را از دست دادند.