این صنعت هم به لحاظ تکنولوژی و هم به لحاظ توان ساخت، ظرفیت خوبی دارد اما این به این معنا نیست که همه نیازهای صنعت داروی کشور تامین شده، این صنعت نیازهایی اساسی دارد که منعطف بودن و سرعت هماهنگی با بیمارهایی که بروز می کنند یکی از اولین نیازهاست.