ابراهیم کاردگر، "مدیر عامل شرکت بیمه ما" در نشست نمایشگاه کیش اینورس گفت: مهم ترین کاری که در شرکت بیمه ما انجام شده تولید محصول جدیدی  به نام فرابیمه است که از طریق اخذ تسهیلات بانکی برای خرید و فروش بیمه های زندگی است.

مسیر توسعه در صنعت بیمه در دنیا، بیمه های زندگی است. برای توسعه این مسیر از اهرم بانک به عنوان یک نهاد مالی استفاده شده تا در کنار نهادی مانند بیمه قرار گیرد.