مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است که جامعه ایران به قبل از شهریور ۱۴۰۱ و اعتراضاتی که بعد از آن شکل گرفت باز نمی‌گردد. او در این قسمت تفاوت این اعتراض با اعتراضات قبلی شکل گرفته در ایران را نیز تشریح می‌کند.