طرحی که بسیاری از پژوهشگران شهری آن را طرحی شکست خورده تلقی می‌کنند. هرچند که ساماندهی دستفروشان به دلیل شرایط فعلی جامعه به تعویق افتاد اما همچنان زمزمه‌های اجرای دوباره آن در زمان‌های دیگر وجود دارد.

یک پژوهشگر مطالعات شهری معتقد است، ساماندهی عبارت گنگی است که دقیقا مشخص نمی‌کند، قرار است چه چیزی را سامان دهد.