اتفاقی که مسئولان بسیاری از کشورهای دیگر باید به آن توجه داشته باشند.در ژاپن، جمعیت جوان توکیو درحالی افزایش پیدا می‌کند که روستاها به سرعت در حال پیر شدن هستند. اما برنامه دولت برای احیای روستاها چیست؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.