اما در این سال‌ها رکورد روزهای تعطیل در تهران، در سال ۹۸ شکسته شد. 

تعداد روزهای «ناسالم برای همه» در تهران از کل سال ۹۹ هم پیشی گرفته. 

تهران حال خوبی ندارد.