شاید این اولین بار است که در کنار بانک مرکزی یک شریک برای فروش ارز نفتی وجود دارد. در گفتگویی با محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی و بودجه پرسیده ایم که این سیاست چه هدفی را دنبال میکند و چه آثار خوب و بدی در بر دارد؟