یکی از این موارد این است که با وجود صعودی بودن روند پول به شبه پول در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰، با این وجود شکافتن اجزای شبه پول و بررسی مورد به مورد انواع سپرده های بانکی جالب توجه است.

روند کاهشی افزایش سپرده های کوتاه مدت، شدت و افت خروج پول از سپرده های یک ساله بانکی، و از سوی دیگر رشد عجیب میزان سپرده های دو ساله آن هم با نرخ هایی حداکثر ۱۸ درصد، در شرایطی که نرخ بازدهی در بازار سرمایه حداقل ۲۱ درصد در صندوق های درآمد ثابت و بالای ۲۳ درصد در بازار اوراق، توجه برانگیز است.

آیا طرفداران سپرده های دو ساله از روش های کسب بازدهی بالاتر بی اطلاع هستند یا دلیل خاصی برای سرمایه گذاری در بانک دارند؟