همچنین گزارش‌های اخیر تایید می‌کند که دهک‌های پایین جامعه، فشار تورمی بیشتری را در طول یک سال اخیر تجربه کرده‌اند؛ این یعنی احتمالا خانوارهای کمتر برخوردار روستاها بیشترین فشار تورم را در حال حاضر متحمل می شوند. 

اما کدام استان ها در منطقه قرمز تورمی قرار گرفته‌اند؟