تصمیم دولت برای حقوق دولتی معادن در سال آینده چه عددی خواهد بود؟