این گزارش اشاره دارد که تورم سالانه بخش تولید در تابستان ٣٩.٩ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه ٤٩.٧ درصدی فصل بهار، کاهش ٩.٨ درصدی را تجربه کرده.

گروه کشاورزی در این فصل بیشترین تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه را داشته، آن هم با تورم سالانه ۵۸.۸ درصدی.