گفته شده که هدف برنامه جدید، افزایش انگیزه‌های صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است اما با وجود این هدف، صادرکننده ها چندان نسبت به نتایج اجرای این طرح خوشبین نیستند. آنها معتقدند که بانک مرکزی به دلیل کمبود ارز، شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات را تسهیل کرده و با این وجود بعید به نظر می رسد که بتواند حواله های ارزی صادرکننده ها را با اسکناس تسویه کند.