بر طبق لایحه بودجه پیشنهادی، از ابتدای سال ۱۴۰2 به قیمت خرده فروشی برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 50 تومان، هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی (برند) معادل 100 تومان و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 20 هزار تومان به عنوان مالیات و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 800 تومان و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان وارداتی 35 هزار تومان به عنوان حقوق ورودی دریافت خواهد شد. این مبالغ قرار است، برای بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

بر اساس تبصره 17 لایحه بودجه سال 1402، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولید کنندگان و واردکنندگان دخانیات, حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

این در حالیست که دولتی‌ها سال پیش پیشنهاد کرده بودند که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 230 تومان، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) 800 تومان، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و 500 تومان و هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی و هر بسته تنباکوی وارداتی 30 هزار تومان به عنوان عوارض دریافت شود که مجلسی ها با این اضافه دریافت مخالفت کرده و این بخش از لایحه بودجه حذف شد.