برخی بودجه ۱۴۰۲ را به دلیل همین افزایش انبساطی و تورم‌زا می‌دانند و برخی هم معتقدند که سقف بودجه به میزان تورم موجود در کشور افزایش یافته،‌ پس نمی‌توان بودجه سال آینده را انبساطی دانست.

علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی معتقد است که افزایش سقف بودجه حتی اگر به میزان تورم باشد، به معنای آن است که دولت سیاست انقباضی در پیش نگرفته و این افزایش سقف به معنای اداره سیاست‌های تورمی است.