او با اشاره به اینکه این اتفاق در ۱۳، ۱۴ سال گذشته وجود داشت، گفت که به نظر ما رسید که دولت باید پیشگام برای رفع امتیازهای ویژه و رانت‌هایی باشد که در اقتصاد وجود دارد و شفافیت و دسترسی برابر را برای همه فعالان اقتصادی در نظر بگیرد. 

به گفته خاندوزی، وزارت اقتصاد پیشنهاد داده که اختیار ویژه برای مدیران دولتی در آیین نامه دولت حذف شود و آنها نیز مانند سایر فعالان اقتصادی برای حسابدار رسمی شدن در آزمون شرکت کنند که این پیشنهاد را هیات دولت نیز تایید کرد و مصوب شد. 

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرده که این دست از اقدامات در مسیر شفافیت و مبارزه با تعارض منافع مدیران کمک کند تا اعتماد جامعه فعالان اقتصادی بازگردد تا با پایبندی بیشتری به معیارهای دقیق از اعمال سلیقه و نفوذهایی که ممکن است از سوی مدیران اقتصادی صورت گیرد، پیشگیری کنیم.