دولت که چاره قسمتی از این چالش را در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه دیده، پیشنهاد کرده است سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد.

در این گزارش به وضعیت چهار صندوق بازنشستگی می‌پردازیم که برای سال ۱۴۰۲، به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت نیاز دارند؛ بودجه‌ای بیش از ۱۶.۵ درصد از کل منابع عمومی دولت در سال آینده.