یکی از این شرکت‌ها که امسال در میان ۵۰۰ شرکت برتر کشور هم قرار گرفته شرکت تکاپو صنعت نامی است که برای آنکه خود را در حاشیه امن نگه دارد در بحث فروش تمرکز را از روی فروش نقدی برداشته و به سمت تهاتر و مشارکت متمرکز کرده است.

سیدمحمود خلیفه مدیرعامل در این باره می‌گوید: با تمرکز بر تهاتر و مشارکت سعی کرده‌ایم خود را در برابر تورم بیمه کنیم.