در عمل چگونه بزرگی بدنه کارمندان مانع کارایی دولت شده است؟

شباهت دولت‌ها و شهرداری‌ها در بودجه چه بوده است؟

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان توضیح می‌دهد‌.