مردم در کشورهای دیگر چگونه می‌توانند به «اخراج کارمندان اضافی» دولت کمک کنند؟

مردم در ایران چگونه می‌توانند به این نقطه مهم برسند؟

آیا تعویض نام سرفصل‌‌های منابع و مصارف بودجه تاثیری دارد؟

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان توضیح می‌دهد‌.