علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی از قبرس در برنامه واچ‌لیست به تحلیل اوراق قرضه و اثرات آن بر شاخص اس‌اندپی در آمریکا پرداخته‌است.