محمود اولاد نیز معتقد بود: در شرایطی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی است بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری ندارد.

حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی هم با شنیدن نقطه نظرات، به برخی نقدها پاسخ داد.

برخی حاضران در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. برخی از عدم اعتماد به حکمرانی با توجه به تجربیات گذشته گفتند.