او خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی در این نشست گفت: باید توجه داشته باشید که محیط اقتصاد کلان همراه شما نیست.

نیلی همچنین افزود: اجرای مولدسازی در این شرایط اقتصادی دولت را به یک منتفع کننده و بازیگر بهره مندی از تورم تبدیل می‌کند حتی اگر معیارهای شهرسازی در فرایند تغییر کاربری‌ها نقض شود.