به اعتقاد محمد طبیبیان - اقتصاددان - تمام قیمت‌هایی که خارج از فرآیند بازار آزاد تعیین شود، غیرواقعی هستند؛ حتی اگر بهترین اقتصاددان‌ها آنها را تعیین کرده باشند.