به گزارش اکوایران، به دنبال ابهامات صدور بخشنامه‌ سازمان امور مالیاتی در مورد ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای در مورد ابهامات مطرح شده، توضیح داد. 

توضیحات سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

1- طبق مفاد تبصره بند (ت) ماده 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 18 قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2.5 نباشد.

2- با توجه به حکم صدر ماده 18 قانون یاد شده، پدر و مادر هر دو به صورت همزمان در صورت احراز سایر شرایط، امکان استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 18 قانون یاد شده را دارا می‌باشند.

3- اشخاص مشمول ماده 18 این قانون ، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، برای هر یک از فرزندان سوم و هر تعداد فرزند متولد شده بعد از فرزند سوم (با رعایت شرط تاریخ تولد از 1 /8 /1400 و به بعد)، بدون اعمال محدودیت درخصوص تعداد فرزندان، به مدت سه سال به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی می‌توانند از تخفیف مالیاتی موصوف، استفاده کنند.

 

مالیات  فرزند سوم