به گزارش اکوایران، محمد وصال عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف در نشستی که مرکز تحلیل داده شریف با عنوان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد برگزار کرد، به تعریف مفهوم سیاستگذاری مبتنی بر شواهد پرداخت.


او به الزامات این نوع سیاستگذاری پرداخت و گفت: مفهوم سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، در مقابل سیاستگذاری بر مبنای نظریات، تئوری، عقاید و مواضع سیاسی قرار دارد.

وصال بر این باور است، در سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، اصل اساسی، در نظر گرفتن واقعیات و شواهد است.