محمد وصال، استاد اقتصاد اقتصاد شریف می‌گوید: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به مودیان مالیاتی به عنوان مجرمان فراری نگاه می‌کند این در حالی است که باید این نگاه را تغییر دهد و به مودیان به عنوان کسانی که هزینه تامین مالی دولت را می‌دهند، نگاه کند.